2019-03-29

Gospodarka odpadami

INFORMACJA O ZMIANACH W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od 01.01.2019r. w Gminie Cisna wprowadzono zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostanie naliczona opłata za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać się raz na kwartał z góry bez wezwania w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy nr 74 1020 2980 0000 2802 0003 0247 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Cisnej.

Sposób rozliczania nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tego typu nieruchomości stanowi od osoby zamieszkującej:

1) jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny w wysokości 16,00 zł miesięcznie.
2) jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 8,00 zł miesięcznie.

Sposób rozliczania nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla takiej nieruchomości stanowi iloczyn liczby pojemników (obliczonych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cisna) z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za dany pojemnik uwzględniając częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w ciągu roku. Ustalono stawkę opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1. jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) za pojemnik o pojemności 120l – wysokości 15 zł,
2) za pojemnik o pojemności 240l – w wysokości 30 zł,
3) za pojemnik o pojemności 1100l – w wysokości 135 zł,
4) za pojemnik o pojemności 7000l – w wysokości 870 zł.

2. jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
3) za pojemnik o pojemności 120l – w wysokości 30 zł,
4) za pojemnik o pojemności 240l – w wysokości 60 zł,
5) za pojemnik o pojemności 1100l – w wysokości 270 zł,
6) za pojemnik o pojemności 7000l – w wysokości 1740 zł.
Sposób rozliczania domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
1.Ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny – w wysokości 300 zł rocznie od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2. Ustalono ryczałtową wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – w wysokości 600 zł rocznie od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Stawka ryczałtowa została ustalona jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustala się 20 pojemników o pojemności 120 litrów.
Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniając częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w ciągu roku określoną:
a) Dla nieruchomości zamieszkałych, co najmniej jeden pojemnik lub worek o pojemności
120 l na każdą nieruchomość,
b) Dla nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne należy je
gromadzić w workach lub kontenerach, uwzględniając następujące normy:
1) dla szkół – 3 l na każdego ucznia i pracownika;
2) dla żłobków i przedszkoli – 3 l na każde dziecko i pracownika;
3) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik o pojemności 20 l na każdych 10 pracowników;
4) dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal;
5) dla punktów handlowych poza lokalem – 20 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt;
6) w obiektach kulturalnych i bibliotekach - 50 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal;
7) dla lokali gastronomicznych – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;
8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji–co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;
9) dla hoteli, pensjonatów, agroturystyk i innych obiektów posiadających miejsca noclegowe, itp. – 20 l na jedno łóżko;
10) dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 120 l;
11) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 120 l na odpady;
12) dla parkingów – 120 l.
Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych niezamieszkałych, dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i terenów przeznaczonych do użytku publicznego nie rzadziej niż:
1) odpady selektywnie zebrane – od 01 czerwca do 30 września raz na tydzień;
2) odpady selektywnie zebrane – od 01 października do 31 maja raz na dwa tygodnie;
3) odpady zmieszane zebrane – od 01 czerwca do 30 września raz na tydzień;
4) odpady zmieszane zebrane – od 01 października do 31 maja raz na dwa tygodnie;
5) odpady z terenów przeznaczonych do użytku publicznego – od 01 czerwca do 30 września raz na tydzień;
6) odpady z terenów przeznaczonych do użytku publicznego – od 01 października do 31 maja raz na dwa tygodnie;
7) odpady wielkogabarytowe, opony z samochodów osobowych oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz w roku.

Załączniki

  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..