2019-03-29

Gospodarka odpadami

INFORMACJA O ZMIANACH W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od 01.01.2019r. w Gminie Cisna wprowadzono zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostanie naliczona opłata za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać się raz na kwartał z góry bez wezwania w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy nr 74 1020 2980 0000 2802 0003 0247 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Cisnej.

Sposób rozliczania nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tego typu nieruchomości stanowi od osoby zamieszkującej:

1) jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny w wysokości 16,00 zł miesięcznie.
2) jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 8,00 zł miesięcznie.

Sposób rozliczania nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla takiej nieruchomości stanowi iloczyn liczby pojemników (obliczonych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cisna) z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za dany pojemnik uwzględniając częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w ciągu roku. Ustalono stawkę opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1. jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) za pojemnik o pojemności 120l – wysokości 15 zł,
2) za pojemnik o pojemności 240l – w wysokości 30 zł,
3) za pojemnik o pojemności 1100l – w wysokości 135 zł,
4) za pojemnik o pojemności 7000l – w wysokości 870 zł.

2. jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
3) za pojemnik o pojemności 120l – w wysokości 30 zł,
4) za pojemnik o pojemności 240l – w wysokości 60 zł,
5) za pojemnik o pojemności 1100l – w wysokości 270 zł,
6) za pojemnik o pojemności 7000l – w wysokości 1740 zł.
Sposób rozliczania domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
1.Ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny – w wysokości 300 zł rocznie od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2. Ustalono ryczałtową wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – w wysokości 600 zł rocznie od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Stawka ryczałtowa została ustalona jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustala się 20 pojemników o pojemności 120 litrów.
Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniając częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w ciągu roku określoną:
a) Dla nieruchomości zamieszkałych, co najmniej jeden pojemnik lub worek o pojemności
120 l na każdą nieruchomość,
b) Dla nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne należy je
gromadzić w workach lub kontenerach, uwzględniając następujące normy:
1) dla szkół – 3 l na każdego ucznia i pracownika;
2) dla żłobków i przedszkoli – 3 l na każde dziecko i pracownika;
3) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik o pojemności 20 l na każdych 10 pracowników;
4) dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal;
5) dla punktów handlowych poza lokalem – 20 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt;
6) w obiektach kulturalnych i bibliotekach - 50 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal;
7) dla lokali gastronomicznych – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;
8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji–co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;
9) dla hoteli, pensjonatów, agroturystyk i innych obiektów posiadających miejsca noclegowe, itp. – 20 l na jedno łóżko;
10) dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 120 l;
11) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 120 l na odpady;
12) dla parkingów – 120 l.
Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych niezamieszkałych, dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i terenów przeznaczonych do użytku publicznego nie rzadziej niż:
1) odpady selektywnie zebrane – od 01 czerwca do 30 września raz na tydzień;
2) odpady selektywnie zebrane – od 01 października do 31 maja raz na dwa tygodnie;
3) odpady zmieszane zebrane – od 01 czerwca do 30 września raz na tydzień;
4) odpady zmieszane zebrane – od 01 października do 31 maja raz na dwa tygodnie;
5) odpady z terenów przeznaczonych do użytku publicznego – od 01 czerwca do 30 września raz na tydzień;
6) odpady z terenów przeznaczonych do użytku publicznego – od 01 października do 31 maja raz na dwa tygodnie;
7) odpady wielkogabarytowe, opony z samochodów osobowych oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz w roku.

Załączniki

  Uchwała Nr III/11/... Gminy Cisna. 3,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr III/12/... komunalnych. 1,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała NR III/13/... komunalnymi. 372,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała NR III/14/... tej opłaty. 454,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała NR III/15/...ektronicznej. 3,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała NR III/16/...dy komunalne. 307,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała NR III/17/...chomości ... 438,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1._deklaracja_o_wys...eszkancy_.pdf 438,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2._deklaracja_o_wys...munalne_0.pdf 335,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3._deklaracja_o_wys...c_roku__0.pdf 351,82 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się