2021-01-21

Uchwała Nr XXVIII/167/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez wściela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych

 

Rada Gminy w Cisnej uchwala, co następuje:

 

§ 1

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcyoraz dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Cisna i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

§ 2

Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, oraz dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i terenów przeznaczonych do użytku publicznego nie rzadziej niż:

 

 1. odpady selektywnie (tworzywa sztuczne i metale papier i szkło) zebrane –
  od 01 maja do 31 października dwa razy w miesiącu;
 2. odpady selektywnie (tworzywa sztuczne i metale papier i szkło) zebrane –

 od 01 listopada do 30 kwietnia raz w miesiącu;

 1. odpady zmieszane zebrane oraz odpady ulegające biodegradacji – od 01 maja do 31 października dwa razy w miesiącu;
 2. odpady zmieszane zebrane oraz odpady ulegające biodegradacji – od 01 listopada do 30 kwietnia   raz w miesiącu;
 3. odpady z terenów przeznaczonych do użytku publicznego –  od 01 maja do 31 października   dwa razy w miesiącu;
 4. odpady z terenów przeznaczonych do użytku publicznego –  od 01 listopada do 30 kwietnia   raz w miesiącu;
 5. odpady wielkogabarytowe, opony z samochodów osobowych oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz w roku; oddzielnymtransportem.
 6. odpady ulęgające biodegradacji należy:
  - przekazywać w workach oznakowanych,
  - gromadzić w kompostownikach przydomowych.

 

 1. przeterminowane leki i chemikalia należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów lub do aptek do specjalistycznych pojemników;
 2. zużyte baterie i akumulatory należy:

- umieszczać w pojemnikach do tego wyznaczonych, usytuowanych na terenie gminy;

- przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów;

 1. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów;
 2. meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów;
 3. zużyte opony z samochodów osobowych, tekstylia, odpady niebezpieczne i popiół należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów;
 4. odpady budowlane i rozbiórkowe – są składane do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony i w nim odbierane – na indywidualne zgłoszenia. Właściciel nieruchomości lub dysponujący lokalem ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u podmiotu uprawnionego, a ten z kolei ma obowiązek podstawić go w terminie 48 godzin za dodatkową opłatą, której wysokość określona zostanie w wyniku wygranego przetargu.

 

§ 3

 1. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wetlinie odbierane będą następujące frakcje odpadów:
 2. papier i tektura
 3. szkło,
 4. tworzywa sztuczne,
 5. metal,
 6. przeterminowane leki,
 7. chemikalia,
 8. zużyte baterie i akumulatory,
 9. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 10. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 11. odpady budowlane i rozbiórkowe,
 12. zużyte opony z samochodów osobowych,
 13. popiół,
 14. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje wyłącznie odpady zebrane w sposób selektywny.
 15. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów: zawierających azbest, szkło zbrojone i hartowane, zmieszane odpady komunalne oraz części samochodowych.
 16. Właściciele nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt dostarczają do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady komunalne określone w § 3 ust. 1, w przypadku gdy pozbycie się ich jest konieczne poza harmonogramem.
 17. Adres i godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych udostępnione będą w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisna.

§ 4

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy zgłosić do Urzędu Gminy w Cisnej:

 1. osobiście,
 2. pisemnie na adres: Urząd Gminy w Cisnej Cisna 49, 38-607 Cisna,
 3. telefonicznie pod nr telefonu: 13 468 63 38,
 4. e-mailowo na adres: ugcisna@pro.onet.pl

nie później niż w terminie 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisna.

 

§ 6

Traci moc uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz. 5535).

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lutego 2021 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Cisna

Bogusław Bajorek

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze dot. nieważności §2 ust. 14 Uchwały Nr XXVIII/167?2021 RG Cisna z dnia 15 stycznia 2021 r. 

 

 

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..