2021-01-21

Uchwała Nr XXVIII/170/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisna.

 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisna

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2, 2a i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych,

Rada Gminy Cisna uchwala, co następuje:

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisna zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w granicach gminy Cisna.

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

 

§ 2.

1. Każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady komunalne, jest miejscem prowadzenia selektywnego zbierania odpadów w zakresie określonym w niniejszym "Regulaminie".

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający do selektywnego odbierania odpadów komunalnych obejmujących:

1) papier,

2) szkło,

3) tworzywa sztuczne,

4) metale,

5) opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

6) z odpadów powstałych w gospodarstwach domowych: przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony z samochodów osobowych, a także odpady ulegające biodegradacji,

poprzez umieszczanie w odpowiednio oznakowanych i do tego celów przystosowanych pojemnikach oraz na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 3.

1.W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-u) odbierane będą następujące odpady zebrane selektywnie i dostarczone przez właścicieli nieruchomości na własny koszt:

 • papier i tektura;
 • szkło bezbarwne i kolorowe;
 • tworzywa sztuczne;
 • metal;
 • odzież i tekstylia;
 • przeterminowane leki i chemikalia;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej oraz gospodarczej;
 • popiół pochodzący z gospodarstw domowych;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne –z zastrzeżeniem, że powstały w gospodarstwie domowym w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających stosownego zezwolenia;
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji oraz prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

2.Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy nie mogą dostarczać bioodpadów i zmieszanych odpadów komunalnych.

3.Informacje o dniach i godzinach pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gmina udostępni na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez:

 1. czasowe gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach lub workach, które podlegają odbieraniu i zbieraniu poprzez uprawnionego przedsiębiorcę w terminach wyznaczonych w harmonogramie;
 2. samodzielne dostarczenie wyselekcjonowanych frakcji odpadów do PSZOK-u wskazanego przez Gminę w godzinach jego otwarcia;
 3. powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji -odpady z ogrodów, odpady spożywcze i kuchenne powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane we własnym zakresie przez mieszkańca deklarującego posiadanie przydomowego kompostownika;
 4. odpady powinny być zbierane i odbierane z częstotliwością i na zasadach określonych w rozdz. 4 niniejszego regulaminu.

§ 5.

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego w sposób obejmujący:

 1. mechaniczne lub ręczne uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń,
 2. usunięcie lodu za pomocą środków chemicznych prawnie dopuszczonych do tego celu,
 3. zgromadzenie uprzątniętego błota, śniegu lub lodu w miejscu niepowodującym zakłóceń w ruchu pieszym i ruchu pojazdów.

2. Zebrane odpady z części nieruchomości służących do użytku publicznego właściciel gromadzi we własnym pojemniku na odpady komunalne.

§ 6.

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji przy użyciu czystej wody niezawierającej innych substancji chemicznych.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem:

 1. niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym emisji hałasu lub spalin,
 2. gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,
 3. zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.


§ 7.

1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązani są do zawarcia odrębnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem odbierającym odpady, posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Cisna.

2.Właściciele nieruchomości wymienieni w ust. 1 są zobowiązani do udokumentowania wykonywania obowiązków tam określonych, poprzez okazanie na żądanie upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Cisna umowy z uprawnionym podmiotem oraz dowody (faktury, rachunki) opłat za takie usługi.

 

Rozdział 3.

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

 

§ 8.

1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

 1. pojemnik o pojemności 120 l;
 2. pojemnik o pojemności 240 l;
 3. pojemnik o pojemności 1100 l;

2. Ustala się następujące rodzaje pojemników, worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

 1. zielony oznaczony napisem „SZKŁO” z przeznaczeniem na opakowania szklane bezbarwne i kolorowe,
 2. żółty oznaczony napisem „ TWORZYWA SZTUCZNE I METALE” z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale,
 3. niebieski oznaczony napisem „ PAPIER” z przeznaczeniem na makulaturę,
 4. czerwony oznaczony napisem „ NIEBEZPIECZNE” z przeznaczeniem na odpady niebezpieczne,
 5. brązowy oznaczony napisem „BIO” z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji,
 6. czarny oznaczony napisem „ZMIESZANE” z przeznaczeniem na odpady pozostałe.

3. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniając częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w ciągu roku określoną w Rozdziale 4:

 • dla nieruchomości zamieszkałych, co najmniej jeden pojemnik lub worek o pojemności 120 l na każdą nieruchomość.

4. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz warunki ich rozmieszczenia:

 1. na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej - kosze uliczne o pojemności od 35 do 75 l;
 2. na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokować w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

5. Właściciele nieruchomości, na których odbywają się imprezy masowe są zobowiązani do pozbywania się odpadów w sposób określony w Regulaminie, przy czym rodzaj, ilość i pojemność pojemników na odpady komunalne oraz termin i sposób odbioru odpadów następuje na podstawie odrębnej umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady.

6. Miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, ciągi handlowo –usługowe, przystanki komunikacji, parki powinny być obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne. Na przystankach komunikacji publicznej kosze należy umiejscowić pod wiatą,
a jeżeli jej niema to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

7. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawić na nieruchomości w miejscach odpowiadających przepisom prawa budowlanego w sposób niepowodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

8. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone o zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd i dostęp pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady.

9. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:

 1. wrzucanie do pojemników o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych,
 2. zamykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych oraz dostępem zwierząt,
 3. poddawanie pojemników myciu i oczyszczeniu,
 4. utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie technicznym w szczególności poprzez stałą kontrolę ich szczelności.

§ 9.

1. Gmina zapewnia worki dla nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych do zbierania odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych, opatrzone kodami wielowymiarowymi (2D).

 

Rozdział 4.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

 

§10.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych funkcjonuje w miejscowości Wetlina przy Oczyszczalni Ścieków.

§11.

Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno -wypoczynkowe i terenów przeznaczonych do użytku publicznego nie rzadziej niż:

 1. odpady selektywnie (tworzywa sztuczne i metale papier i szkło) zebrane –
  od 01 maja do 31 października dwa razy w miesiącu;
 2. odpady selektywnie (tworzywa sztuczne i metale papier i szkło) zebrane – od 01 listopada do 30 kwietnia raz w miesiącu;
 3. odpady zmieszane zebrane oraz odpady ulegające biodegradacji – od 01 maja do 31 października dwa razy w miesiącu;
 4. odpady zmieszane zebrane oraz odpady ulegające biodegradacji – od 01 listopada do 30 kwietnia raz w miesiącu;
 5. odpady z terenów przeznaczonych do użytku publicznego – od 01 maja do 31 października dwa razy w miesiącu;
 6. odpady z terenów przeznaczonych do użytku publicznego – od 01 listopada do 30 kwietnia raz w miesiącu;
 7. odpady wielkogabarytowe, opony z samochodów osobowych oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz w roku; oddzielnymtransportem.

                                                                                       §12.
Określa się szczegółowy sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości:

1. Niesegregowane odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach lub workach,
a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne

2. Papier i tekturę, szkło i opakowania szklane, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe należy zbierać w pojemnikach, lub  w workach,  a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne.

3. Odpady ulęgające biodegradacji należy:

1) przekazywać w workach oznakowanych,

2) gromadzić w kompostownikach przydomowych.

Za kompostownik uznaje się pojemnik, w którym przebiega kompostowanie odpadów biodegradowalnych. Kompostowanie może odbywać się w:

 • kompostownikach otwartych - składających się z belek tworzących rodzaj skrzyni bez dna,
 • kompostownikach zamkniętych - najczęściej wykonanych z surowców wtórnych. Kompostownik odpadów nie może stwarzać uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

4. Przeterminowane leki i chemikalia należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów lub do aptek do specjalistycznych pojemników.

5. Zużyte baterie i akumulatory należy:

1) umieszczać w pojemnikach do tego wyznaczonych, usytuowanych na terenie gminy;

2) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów.

6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów.

7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów.

8. Zużyte opony z samochodów osobowych, tekstylia, odpady niebezpieczne i popiół należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów.

9. Odpady budowlane i rozbiórkowe – są składane do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony i w nim odbierane – na indywidualne zgłoszenia. Właściciel nieruchomości lub dysponujący lokalem ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u podmiotu uprawnionego, a ten z kolei ma obowiązek podstawić go w terminie 48 godzin za dodatkową opłatą, której wysokość określona zostanie w wyniku wygranego przetargu.

10. Właściciel nieruchomości może także dostarczyć we własnym zakresie do punktu selektywnego zbierania odpady wymienione w ust. 2 – 8, w terminach otwarcia punktu.

§13.

 Odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony z samochodów osobowych, tekstylia i odpady niebezpieczne będą odbierane od właścicieli nieruchomości raz w roku z zastrzeżeniem § 10 ust. 10.

§14.

Szczegółowe terminy odbierania odpadów zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń w gminie oraz na oficjalnej stronie internetowej gminy.

                                                                                       §15.
 
Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1. Nieczystości ciekłe, winny być usuwane z nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy
 z częstotliwością gwarantującą nieprzepełnienie zbiornika i zapobiegającą wypływowi nieczystości
i zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód.

2.Właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej na warunkach podanych przez jej zarządcę, z wyłączeniem nieruchomości, które posiadają przydomowe oczyszczalnie ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.

3. Na terenie gminy, gdzie nie istnieje kanalizacja sanitarna lub jej budowa jest technicznie czy ekonomicznie nieuzasadniona, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

4. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do niezwłocznego podpisania z uprawnionym podmiotem umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomowej.


Rozdział 5.

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (WPGO)

 

§ 16.

1.W celu osiągnięcia określonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami poziomów recyklingu wytwórcy odpadów komunalnych powinni w miarę możliwości:

 • kupować produkty w opakowaniach zwrotnych;
 • wykorzystywać opakowania wielokrotnego użytku;
 • zgniatać plastikowe butelki, opakowania wielomateriałowe oraz tekturowe przed wrzuceniem do pojemników na odpady, korzystać z toreb wielokrotnego użytku;
 • kompostować odpady ogrodowe oraz kuchenne na terenie przydomowym.

2.Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w szczególności w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.

 

Rozdział 6.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

 

§ 17.

1. Osoby utrzymujące na obszarze Gmina Cisna zwierzęta domowe są zobowiązane:

1) do zachowania środków ostrożności, a w tym:

a) niepozostawiania zwierzęcia bez nadzoru,

b) trzymania zwierzęcia w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych nieruchomościach, zabezpieczonych przed samodzielnym wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz,

c) prowadzenia psów na smyczy na terenach ogólnodostępnych, a dodatkowo w kagańcu psów ras uznawanych za agresywne oraz psów wykazujących cechy agresywności lub swoim wyglądem
i zachowaniem mogących stwarzać zagrożenie dla ludzi przebywających w otoczeniu,

2) posiadania podczas wyprowadzania psa poza obszar nieruchomości przyborów umożliwiających usunięcie nieczystości pozostawionych przez zwierzę,

3) usuwania zanieczyszczeń, pozostawionych przez zwierzęta domowe w miejscach publicznych.

 

Rozdział 7.

Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

 

§ 18.

1. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich w budynkach wielorodzinnych, osiedlach mieszkaniowych, budynkach jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.

2. Na pozostałych terenach dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich przy zachowaniu następujących warunków:

1) zapewnienia minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, wynikających z odrębnych przepisów,

2) zabezpieczenia zwierząt przed możliwością samowolnego opuszczenia nieruchomości,

3) gromadzenia i usuwania powstających w związku z prowadzoną działalnością rolniczą odpadów i nieczystości w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

4) niepowodowania przez prowadzoną działalność rolniczą uciążliwości  dla właścicieli nieruchomości sąsiednich,

5) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

Rozdział 8.

Wymagania w zakresie prowadzenia deratyzacji

 

§ 19.

 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
  1. zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa, bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych,
  2. miejsca ustawienia większych pojemników na odpady komunalne,
  3. piwnice budynków użyteczności publicznej,
 2. Powszechne akcje deratyzacyjne organizowane są wiosną w terminie od 15 do 30 marca
  i jesienią od 1 do 15 października.
 3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy
  w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym, określi dodatkowe obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i termin jej przeprowadzenia.
 4. Właściciele nieruchomości ponoszą koszt przeprowadzania deratyzacji.

 

Rozdział 9.

Postanowienia końcowe

§ 20.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisna.

§ 21.

Traci moc uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz. 5590).

§ 22.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2021 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Cisna 

Bogusław Bajorek 

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze dot. nieważności §12 ust. 9 Uchwały Nr XXVIII/170/2021 RG Cisna z dnia 15 stycznia 2021 r. 

 

 

 

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..